Trường Đại học Thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thứ năm - 02/11/2023 04:19
CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ
PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
image 20231102152031 19
 
TS Tạ Hoàng Thiện
Trưởng phòng
Giảng viên
Email: tahoangthien@ush.edu.vn
ĐT: 0985556142
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác ĐT, QLKH và HTQT;
 2. Điều hành các hoạt động của Phòng ĐT, QLKH&HTQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
 3. Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục thuộc lĩnh vực phụ trách;
 4. Trực tiếp phụ trách công tác quản lý khoa lý khoa học và hợp tác quốc tế;
 5. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo nhà Trường phân công.
 
image 20231102152031 20
 
PGS. TS Lưu Thiên Sương
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
Email: luuthiensuong@ush.edu.vn
ĐT: 0932709758
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác ĐT, QLKH và HTQT;
 2. Chịu trách nhiệm chính về công tác Quản lý đào tạo sau đại học;
 3. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, đề án, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo sau đại học;
 4. Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;
 5. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 6. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.

image 20231102152031 21

ThS. Mai Thị Hồng Hạnh
Giảng viên
Email: maithihonghanh@ush.edu.vn
ĐT: 0909830567
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT về quản lý đào tạo, tuyển sinh trình độ Thạc sĩ;
 2. Xây dựng kế hoạch, đề án tuyển sinh hàng năm;
 3. Tham gia công tác tuyển sinh thạc sĩ khóa 28 đợt 2;
 4. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo sau đại học;
 5. Tham gia công công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 7. Giải quyết thủ tục cho học viên cao học;
 8. Báo cáo công tác tại lĩnh vực mình phụ trách theo quy định;
 9. Chủ nhiệm khóa cao học 28;
 10. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.

image 20231102152031 22

ThS. Phạm Thị Phương Loan
Giảng viên
Email: phamthiphuongloan@ush.edu.vn
ĐT: 0973324749
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT về quản lý đào tạo về văn bản liên quan đến đào tạo thạc sỹ.
 2. Chủ nhiệm khóa cao học 27;
 3. Tham gia công tác tuyển sinh thạc sĩ khóa 28 đợt 2;
 4. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực sau đại học;
 5. Tham gia công công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 7. Giải quyết thủ tục cho học viên cao học;
 8. Thanh quyết toán công tác phục vụ quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;
 9. Quản lý và cấp phát văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định;
 10. Báo cáo công tác tại lĩnh vực mình phụ trách theo quy định;
 11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.
 12. Làm công tác thủ quỹ ở Bộ phận đào tạo sau đại học;

image 20231102152031 23

ThS. Bùi Thị Hường
Giảng viên
Email: buithihuong@ush.edu.vn
ĐT: 0938898664
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT đào tạo, tuyển sinh Đại học VLVH
 2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh VLVH hàng năm và lên phương án tuyển sinh dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và lãnh đạo phòng;
 3. Quản lý điểm, hồ sơ các khóa ĐH VLVH khóa 77, 78, 79, 80, 81;
 4. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo sau đại học.
 5. Tham gia công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 7. Tham gia xây dựng đề án tuyển sinh và đề án thi năng khiếu;
 8. Tham gia công tác tuyển sinh ĐHCQ, ĐH VLVH hằng năm;
 9. Báo cáo công tác tại lĩnh vực mình phụ trách theo quy định;
 10. Xây dựng kế hoạch và lịch học lại cho các khóa VLVH;
 11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.

image 20231102152031 24

ThS. Trần Minh Hiếu
Giảng viên
Email: tranminhhieu@ush.edu.vn
ĐT: 0972828982
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT công tác quản lý đào tạo đại học. Phụ trách công tác quản lý đào tạo đại học;
 2. Quản lý điểm ĐHCQ Khóa 44, 45;
 3. Xây dựng kế hoạch và lịch học lại cho các khóa ĐHCQ;
 4. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo đại học;
 5. Tham gia công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 7. Tham gia xây dựng đề án tuyển sinh và đề án thi năng khiếu;
 8. Tham gia công tác tuyển sinh ĐHCQ, ĐH VLVH hằng năm;
 9. Báo cáo công tác tại lĩnh vực mình phụ trách theo quy định;
 10. Giải quyết thủ tục cho sinh viên;
 11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.

image 20231102152031 25

ThS. Nguyễn Thị Minh Thủy
Giảng viên
Email: nguyenthiminhthuy@ush.edu.vn ĐT: 0984215915
NHIỆM VỤ 
 1. Quản lý điểm ĐHCQ Khóa 41, 46;
 2. Quản lý điểm các khóa đại học cũ;
 3. Quản lý và cấp phát văn bằng ĐHCQ, VLVH theo quy định;
 4. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo đại học;
 5. Tham gia công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 7. Tham gia xây dựng đề án tuyển sinh và đề án thi năng khiếu;
 8. Tham gia công tác tuyển sinh ĐHCQ, ĐH VLVH  hằng năm;
 9. Báo cáo công tác tại lĩnh vực mình phụ trách theo quy định;
 10. Giải quyết thủ tục cho sinh viên;
 11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.
 12. Làm công tác Thủ quỹ Bộ phận Đào tạo ĐH, Bộ phận QLKH và HTQT; Thư ký tổng hợp.

image 20231102152031 26

ThS. Nguyễn Tấn Minh Thanh
Chuyên viên
Email: ng.tanminhthanh@ush.edu.vn
ĐT: 0832394390
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT về tuyển sinh. Chịu trách nhiệm chính về nghiệp vụ công tác tuyển sinh ĐHCQ, ĐH VLVH;
 2. Quản lý điểm ĐHCQ Khóa 42, 43;
 3. Xây dựng kế hoạch và lịch học lại cho các khóa ĐHCQ;
 4. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo đại học;
 5. Tham gia công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 7. Xây dựng đề án tuyển sinh và đề án thi năng khiếu;
 8. Tham gia công tác tuyển sinh ĐHCQ, ĐH VLVH  hằng năm;  
 9. Báo cáo công tác lĩnh vực mình phục trách theo quy định;
 10. Giải quyết thủ tục cho sinh viên;
 11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công.

image 20231102152031 27

ThS. Hoàng Mạnh Hùng
Chuyên viên
Email: hoangmanhhung@ush.edu.vn
ĐT: 0989351889
NHIỆM VỤ 
 1. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT về công tác tổ chức cán bộ;
 2. Trợ lý công việc cho lãnh đạo phòng;
 3. Phối hợp với bộ phận đào tạo, Sau đại học quản lý hồ sơ học viên và chương trình đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài;
 4. Công tác Hợp tác Quốc tế: Công tác đoàn ra - đoàn vào. Hướng dẫn các cá nhân trong cơ quan làm thủ tục ra nước ngoài tham quan, dự hội thảo, NCKH và học tập. Phối hợp với các đơn vị trong việc tô chức hội thảo, hội nghị quốc tế; tổ chức các buổi họp báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được trường cử đi nước ngoài về; tổng kết, khen thưởng công tác hợp tác quốc tê. Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý chuyên gia người nước ngoài đên đơn vị công tác và học tập; tiếp nhận, soạn thảo các văn bản trong giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài; dịch văn bản của nhà trường ra tiếng nước ngoài;
 5. Tham gia công tác thu thập minh chứng phục vụ kiểm định;
 6. Thành viên nhóm công tác chuyên trách số 2 trong hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh phụ trách các tiêu chuẩn 5, 8, 13, 18, 20, 22;
 7. Theo dõi và giám sát quy trình NCKH của GV, SV nhà trường;
 8. Tham mưu văn bản dự thảo về xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực QLKH và HTQT;
 9. Báo cáo công tác tại lĩnh vực mình phụ trách theo quy định;
 10. Báo cáo số liệu liên quan đến phòng;
 11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Nhà trường phân công

Tác giả: ĐH Thể Thao

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây