Sáng ngày 29/01/2021 tại phòng bảo vệ Luận án,  Trường TDTT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Văn Trung với đề tài  “Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục” ; Chuyên ngành  : Giáo dục học;  Mã số: 9140101 ; Dưới sự hướng dẫn khoa học của :  PGS.TS Vũ Việt Bảo và TS Lê Tử Trường.

Buổi bảo vệ Luận án của NCS Phạm Văn Trung có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Media/29_TH1043/Images/1c36376d1-f-e.jpg

Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Văn Trung

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm có 7 thành viên: PGS.TS Đặng Hà Việt – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phạm Thị Lệ Hăng, Phản biện 1; PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc, Phản biện 2; TS Nguyễn Thanh Bình, Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là TS Nguyễn Lê Phạm Huỳnh; TS Hoàng Hà và PGS.TS Lưu Thiên Sương, Thư ký Hội đồng.

Media/29_TH1043/Images/20bc8adf0-a-e.jpg

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường NCS Phạm Văn Trung

Sau khi nghe NCS Phạm Văn Trung trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 07/07.

Media/29_TH1043/Images/31a6c060d-3-e.jpg

NCS Phạm Văn Trung báo cáo luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Media/29_TH1043/Images/4jpg786390c5-b-e.jpg

PGS. TS Đặng Hà Việt – Chủ tịch Hội đồng đọc bản Quyết nghị của Hội đồng

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đặng Hà Việt - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục. Kết thúc Lễ bảo vệ Luận án của NCS Phạm Văn Trung đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn.

Media/29_TH1043/Images/5jpgf7eca2f8-7-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/6jpg9a95b3bc-1-e.jpg

Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, cán bộ hướng dẫn khoa học cùng NCS Phạm Văn Trung chụp hình lưu niệm

 

                                                                              Bài & Ảnh : Trung tâm TT, TV