Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Hữu Phúc diễn ra tại Phòng Bảo vệ Luận án, Trường Đại học TDTT TP. HCM(TDTT TP. HCM) chiều ngày 25/09/2019.
Nghiên cứu sinh Ngô Hữu Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các bài tập phát triển sức nhanh cho vận động viên nam câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh”. Đề tài thuộc Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101, do PGS.TS Trịnh Hữu Lộc và PGS. TS Đỗ Trọng Thịnh hướng dẫn khoa học.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án của NCS Ngô Hữu Phúc

Hội đồng chấm luận án có 07 thành viên do PGS.TS Đặng Hà Việt, (Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. HCM) là chủ tịch Hội đồng.
Các thành viên Hội đồng gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh Thuận – Đại học TDTT TP. HCM (phản biện 1), PGS.TS Trần Duy Hòa – Đại học TDTT Đà Nẵng (phản biện 2), PGS.TS Châu Vĩnh Huy – Đại học sư phạm TDTT TP. HCM (phản biện 3), PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn – Đại học Quy Nhơn (ủy viên), TS Phạm Việt Thái – Đại học Cần Thơ (ủy viên), TS Lương Cao Đại – Đại học TDTT TP. HCM (ủy viên thư ký).
Sau khi thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết tiến hành bảo vệ, nghiên cứu sinh Ngô Hữu Phúc đã trình bày nội dung nghiên cứu. Sau đó 03 uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

NCS Ngô Hữu Phúc trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Ngành: Giáo dục học, mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 07/07.

Hội đồng cùng cán bộ hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Ngô Hữu Phúc

Sau thời gian họp kín, Hội đồng thảo luận, thống nhất công bố các nội dung đánh giá, chỉ ra chi tiết một số thiếu sót về nội dung và hình thức luận án cần khắc phục.
Hội đồng kết luận: Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án. Yêu cầu nghiên cứu sinh tiếp tục chỉnh sửa một số vấn đề Hội đồng đã góp ý. Hội đồng chấm tiến sĩ cấp Trường thống nhất: đề nghị phong học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Hữu Phúc.

                                                                           Bài&ảnh : Trung tâm TT-TV.