Chi bộ 01 có 16 đảng viên, Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ 1 đã vượt qua khó thăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202210/Images/image001-20221021024614-e.jpg

                                                 Đoàn chủ tịch làm việc tại đại hội chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Chi ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, tạo điều kiện, là tốt chức năng vận động cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tực giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 1 chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ thông qua Nghị quyết Đại hội với các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cụ thể:

100% viên chức, người lao động đảm bảo duy trì và phát triển chuẩn chất lượng giáo dục đã xây dựng; áp dụng có hiệu quả phần mềm quản trị Trường vào toàn bộ các hoạt động nhà trường; hoàn thành 100% công việc của đơn vị đúng tiến độ và có chất lượng…

thực hiện phổ biến và quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến 100% đảng viên. 100% đảng viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vụ. Phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202210/Images/image003-20221021024750-e.jpg

                                  Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy nhà trường Đ/c Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo : “Tôi rất vinh dự được tham dự và chỉ đạo đại hội chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022- 2025, được nghe báo cáo về công tác tại Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 -2022,  nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra trong Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, đề nghị Chi bộ 1 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; bảo đảm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Chi bộ. Nghiên cứu các giải pháp tăng cường công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục phát huy những thành tựu, truyền thống của chi bộ có nhiều năm trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đ/c Phó bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: “Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhà trường làm đợt sinh hoạt chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ với nhiệm vụ sáng suốt lựa chọn bầu vào chi uỷ những đảng viên có năng lực, tư tưởng, đạo đức tốt và dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và được chuẩn bị chu đáo, đại hội chi bộ 1 đã bầu được chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202210/Images/image005-20221021024932-e.jpg

                              Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy chúc mừng Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202210/Images/image007-20221021025027-e.jpg

                           Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi bộ 1 thành công tốt đẹp.

                                                                                           Bài&ảnh: Quân – Tuấn