Đơn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019      Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh và Hệ thống trường Tư thục Tuệ Đức: Ký kết hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực      THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 43 - NĂM 2020      Tình hình thực hiện ba công khai năm 2017      Đề án tuyển sinh năm 2019      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 30/9 - 05/10/2019 (Lưu hành nội bộ)      Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 109 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS LƯƠNG QUỐC HÙNG      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 16/9 - 21/9/2019 (Lưu hành nội bộ)      THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUYỄN MINH CƯỜNG   
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - 43 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ nhưng đầy lòng nhiệt huyết; sự chịu đựng, lòng tin hướng đến tương lai của những ngày mới thành lập cách đây 43 năm chưa hề phai nhạt..
Tin tức > Những đóng góp mới của luận án:“Ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên trong học t
 
Tên luận án: “Ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên trong học tập môn GDTC cho sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing”
Tên nghành:         Giáo dục thể chất       Mã số:   9140101
Nghiên cứu sinh:            Nguyễn Trương Phương Uyên
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
                                      1. PGS.TS LÝ VĨNH TRƯỜNG
                                      2. TS                     LÊ ANH THƠ
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
 
Những đóng góp mới của luận án
  1. Nghiên cứu đã thông qua các bước kiểm định, lựa chọn được 84 biến quan sát với 04 thang đo dùng để đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn GDTC và phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên trong học tập môn GDTC cho sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing. Kết quả khảo sát về Chương trình giảng dạy môn GDTC cho thấy phù hợp với đặc điểm của trường và đáp ứng theo thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ban hành; Về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn GDTC còn phải đi thuê mướn từ bên ngoài; Về đội ngũ giảng viên giảng dạy môn GDTC còn thiếu, chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy Đại học do BGD&ĐT quy định; Về việc học tập môn GDTC cho thấy sinh viên hiện nay vẫn học tập theo phương pháp truyền thống, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập môn GDTC của sinh viên. Cần có nghiên cứu chuyên sâu áp dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập môn GDTC cho sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing.
  2. Luận án đã xây dựng và ứng dụng khá hợp lý chương trình thực nghiệm phương pháp học tập tự điều chỉnh trong học tập môn GDTC cho sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing: Thời gian thực nghiệm bao gồm 33 tiết (11 tuần). Mỗi nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng gồm 100 sinh viên (75 nữ, 25 nam, tuổi trung bình là 19 tuổi) ở các chuyên ngành đào tạo khác nhau, tương ứng với 3 lớp học phần tự chọn môn bóng rổ. Chương trình thực nghiệm được tiến hành ở 2 học kỳ: thực nghiệm lần 1 (học kỳ đầu năm 2017) và thực nghiệm lần 2 (học kỳ cuối năm 2017); Thi kết thúc môn với 2 nội dung là ném rổ tại chỗ một tay trên vai và di chuyển ném rổ một tay trên vai. Thang đo dùng để đánh giá hiệu quả của phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên được sử dụng trong quá trình thực nghiệm gồm 64 biến quan sát với 3 thang đo, ứng dụng hợp lý các chiến lược của phương pháp học tập tự điều chỉnh vào các giai đoạn học tập. Sinh viên sử dụng phiếu tự theo dõi vào mỗi buổi học để làm cơ sở cho việc tự phản ánh và đánh giá mức độ đạt được của mục tiêu đặt ra khi ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh trong quá trình thực nghiệm.
  3. Luận án đã sử dụng 3 thang đo với 64 biến quan sát (Đặc điểm của sinh viên trong lớp học GDTC; Trải nghiệm học tập của sinh viên trong lớp học GDTC và Sự hài lòng của sinh viên sau khi kết thúc lớp học GDTC) để đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên qua chương trình thực nghiệm. Kết quả sinh viên nhóm thực nghiệm có Trải nghiệm học tập, Sự hài lòng sau khi kết thúc môn học GDTC và Điểm trung bình thi kết thúc môn học GDTC cao hơn nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0.05 và việc ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên (kết hợp phương pháp học tập truyền thống) phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập môn GDTC, có hiệu quả tương đương nhau ở cả 2 lần thực nghiệm.
Đây là nghiên cứu đầu tiên ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên trong học tập môn GDTC. Hiệu quả mà phương pháp học tập tự điều chỉnh mang lại sau khi kết thúc chương trình thực nghiệm chứng minh việc ứng dụng phương pháp học tập mới này sẽ kích thích được tính chủ động, sáng tạo của sinh viên khi học tập môn GDTC, qua đó nâng cao được hiệu quả học tập của sinh viên trong học tập môn GDTC.

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS & TOURISM
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF SPORT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

     
 
 
DISSERTATION’S CONTRIBUTIONS
 
Title: “Students’ Self-Regulated Learning Approach in Physical Education Learning to the Students of the University of Finance – Marketing”
Major:  Education          Code:          9140101
PhD Student:                 Nguyen Truong Phuong Uyen
Advisors:                        1. Associate Prof. PhD. Ly Vinh Truong
                                      2. PhD. Le Anh Tho 
Institute:  Ho Chi Minh City University of Sport
 
New contributions of the dissertation
1. The study adopted the testing and selected 84 observed variables with 04 scales used to evaluate the current situation of teaching and learning of the physical education and self-regulated learning method of students in learning physical education for students of the University of Finance - Marketing. Findings on the curriculum of physical education is consistent to characteristics of the school and comply with circular No. 25/2015 / TT-BGDDT; Facilities to serve physical education is hired; Lecturers teaching physical education are inadequate and fail to meet the standards of university lecturers prescribed by MOET; Regarding the study of physical education, it is shown that students still follow the traditional method, and have not promoted their active and active learning physical education. In-depth research needs to be conducted on the application of self-regulated learning method of students in order to improve the learning quality of the physical education for students of the University of Finance-Marketing.  
2. The thesis has formulated and applied quite reasonably the experimental program of self-regulated learning method in learning the physical education for students of the University of Finance-Marketing:
The experimental duration consisted of 33 periods (11 weeks). Each experimental and control group consisted of 100 students (75 females, 25 males with an average age of 19 years old) in various majors, corresponding to 3 elective classes of basketball. Experimental program was conducted in 2 semesters including the first experiment (the first semester of 2017) and the second experiment (the last semester of 2017); The final exam involves two contents of one-handed free throws and one-handed moving throws. The scale used to evaluate the effectiveness of the self-regulated learning method used by students in empirical process consists of 64 observed variables with 3 scales, reasonable application of strategies of self-regulated learning method in learning stages. Students use self-monitoring sheets at each lesson as a basis for self-reflection and assessing the achievement of the goals set out when applying self-regulated learning method in the experimental process.  
3. The thesis has used 3 scales with 64 observed variables (Characteristics of students in the physical education class; learning experience of students in physical education class and satisfaction of students after finishing the physical education class to assess the effectiveness of students' self-regulated learning method through empirical program. The results show that students in experimental group have significantly higher learning experience and satisfaction after finishing physical education class and higher mark of final exams than the control groups at probability threshold P <0.05 and the application of self self-regulated learning method of students (combining traditional learning methods) promotes the positive and proactive in the study of physical education, equally effective in both experiments.
This is the first study to apply the self-regulated learning method of students in physical education subject. The effect of self-regulated learning method at the end of the experimental program proves that the application of this new learning method may stimulate students' autonomy and creativity in learning, thereby improving the learning efficiency of students in physical education.
                                                Ho Chi Minh City, February 11th 2020
First Advisor Second Advisor PhD. Candidate
 
 
Associate Prof. PhD. Ly Vinh Truong PhD. Le Anh Tho MA. Nguyen Truong Phuong Uyen
 
 Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
36%
 
63%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 2.467.692
  • Đang online : 79
  • Hôm nay: 449
  • Hôm qua: 906
  • Tuần này : 449
  • Tháng này : 270.876
  • Tháng trước : 212.927