NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: Nghiên cứu đổi mới chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông ngành giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Cần Thơ

Ngành: Giáo dục học                        Mã số:       9140101

Nghiên cứu sinh: Châu Hoàng Cầu

Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trịnh Hữu Lộc

2. TS. Âu Xuân Đôn

Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh

 

Những đóng góp mới của luận án

1. Thực hiện chủ trương đổi mới của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cần Thơ về đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình giảng dạy, luận án đã xác định được thực trạng việc thực hiện chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông hiện hành, đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí … và khảo sát phân tích 1 số chương trình chuyên sâu cầu lông trên toàn quốc. Qua nghiên cứu, luận án đã đi đến nhận định chương trình giảng dạy cho SVCSCL còn nhiều hạn chế cần phải được đổi mới.

2. Trên cơ sở đó đề tài đã đổi mới chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông ngành GDTC theo học chế tín chỉ tại trường ĐHCT là 375 tiết với 5 học phần (từ học phần 1 đến học phần 5), 15 tín chỉ và được sắp xếp giảng dạy ở 5 học kỳ, mỗi học phần 3 tín chỉ với 75 tiết (trong đó 1 tín chỉ lý thuyết 15 tiết + 2 tín chỉ thực hành 60 tiết). Xây dựng được 05 đề cương chi tiết tương ứng với 5 học phần và có nội dung giáo dục năng lực (tập trung năng lực sư phạm). Xác định mục tiêu và nội dung chương trình giảng dạy theo học chế đào tạo tín chỉ. Cấu trúc và thời lượng chương trình có tính cập nhật, tính sư phạm, đảm bảo vừa giáo dục kỹ năng vừa tăng cường giáo dục năng lực sư phạm.

3. Kết quả thực nghiệm chương trình giảng dạy cho SVCSCL đổi mới, luận án đã đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật của SVCSCL, xây dựng được 4 bảng thang điểm, bảng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp thể lực, kỹ thuật. Mức độ hài lòng của giảng viên về chương trình giảng dạy SVCSCL đổi mới hầu hết đánh giá hài lòng, kết quả về thực tập và năng lực sư phạm của các em SVCSCL sau khi thực tập tại các trường trung học phổ thông tốt hơn. Hầu hết các sinh viên đều hài lòng sau khi học xong chương trình giảng dạy đổi mới.

Kết quả trên của việc đổi mới chương trình giảng dạy cho SVCSCL trong trường ĐHCT theo hướng phát triển các năng lực sư phạm, các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực giáo viên thể dục thể thao có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Cán bộ hướng dẫn 1            Cán bộ hướng dẫn 2                     Nghiên cứu sinh

 

     

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: Nghiên cứu đổi mới chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông ngành giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Cần Thơ

Ngành: Giáo dục học                        Mã số:       9140101

Nghiên cứu sinh: Châu Hoàng Cầu

Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trịnh Hữu Lộc

2. TS. Âu Xuân Đôn

Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh

 

Những đóng góp mới của luận án

1. Thực hiện chủ trương đổi mới của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cần Thơ về đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình giảng dạy, luận án đã xác định được thực trạng việc thực hiện chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông hiện hành, đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí … và khảo sát phân tích 1 số chương trình chuyên sâu cầu lông trên toàn quốc. Qua nghiên cứu, luận án đã đi đến nhận định chương trình giảng dạy cho SVCSCL còn nhiều hạn chế cần phải được đổi mới.

2. Trên cơ sở đó đề tài đã đổi mới chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên sâu cầu lông ngành GDTC theo học chế tín chỉ tại trường ĐHCT là 375 tiết với 5 học phần (từ học phần 1 đến học phần 5), 15 tín chỉ và được sắp xếp giảng dạy ở 5 học kỳ, mỗi học phần 3 tín chỉ với 75 tiết (trong đó 1 tín chỉ lý thuyết 15 tiết + 2 tín chỉ thực hành 60 tiết). Xây dựng được 05 đề cương chi tiết tương ứng với 5 học phần và có nội dung giáo dục năng lực (tập trung năng lực sư phạm). Xác định mục tiêu và nội dung chương trình giảng dạy theo học chế đào tạo tín chỉ. Cấu trúc và thời lượng chương trình có tính cập nhật, tính sư phạm, đảm bảo vừa giáo dục kỹ năng vừa tăng cường giáo dục năng lực sư phạm.

3. Kết quả thực nghiệm chương trình giảng dạy cho SVCSCL đổi mới, luận án đã đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật của SVCSCL, xây dựng được 4 bảng thang điểm, bảng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp thể lực, kỹ thuật. Mức độ hài lòng của giảng viên về chương trình giảng dạy SVCSCL đổi mới hầu hết đánh giá hài lòng, kết quả về thực tập và năng lực sư phạm của các em SVCSCL sau khi thực tập tại các trường trung học phổ thông tốt hơn. Hầu hết các sinh viên đều hài lòng sau khi học xong chương trình giảng dạy đổi mới.

Kết quả trên của việc đổi mới chương trình giảng dạy cho SVCSCL trong trường ĐHCT theo hướng phát triển các năng lực sư phạm, các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực giáo viên thể dục thể thao có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Cán bộ hướng dẫn 1            Cán bộ hướng dẫn 2                     Nghiên cứu sinh

 

     

 

 

PGS.TS. Trịnh Hữu Lộc        TS. Âu Xuân Đôn                   ThS. Châu Hoàng Cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

UNIVERSITY OF SPORTS HO CHI MINH CITY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

   

NEW CONTRIBUTING INFORMATION OF THE THESIS

 

                       Name of the thesis"Research on innovating the curriculum to teach students specialized in badminton of physical education major under the credit system at Can Tho University"

Major: Education           Code: 9140101                                                       

PhD. Candidate: Chau Hoang Cau                            

Advisors:                          1. Assoc. Prof. Dr. Trinh Huu Loc

2. Dr. Au Xuan Don

Institute: University of Sports Ho Chi Minh City.

 

New contributions of the thesis

1. Implementing the innovation policy of Can Tho University's Rector Board on innovating and improving the quality effectively of the teaching curriculum, the thesis has identified the reality of implementing the curriculum for students specialized in badminton currently, lecturers, facilities, funding,… and surveyed and analyzed some badminton intensive programs nationwideThrough the research, the thesis has come to the perception that the curriculum for students specialized in badminton still has many limitations and needs to be innovated.

2. On the basis of that the thesis has innovated the curriculum for students specialized in badminton of Physical Education major under the credit system at CTU is 375 periods with 5 modules (from module 1 to module 5), 15 credits and are arranged to teach in 5 semesters, each module has 3 credits with 75 periods (including 1 theoretical credit 15 periods + 2 practical credits 60 periods). The author developed 05 detailed course outlines corresponding to 5 modules and with the content of competency education (concentrating on pedagogical competencies). The author defined the curriculum objectives and the teaching contents according to the credit training. The program structure and duration are updated and the pedagogy ensures both education skills and strengthens pedagogical competency education.

3. The experimental results of the innovative curriculum for students specialized in badminton, the thesis has evaluated the physical and technical development of students specialized in badminton, built 4 scale tables, a table of criteria for general physical rating. The level of the satisfaction of the instructors on the innovative curriculum for students specialized in badminton is most satisfied, the results on internship and pedagogical competencies of students specialized in badminton  after practicing at most high schools are better. Most students are satisfied after completing the innovative curriculum.

The above results of innovating the curriculum for students specialized in badminton at CTU in the direction of developing pedagogical capabilities, professional skills to meet social needs and international integration. To train human resources physical education teachers have adequate knowledge, skills and ethics in order to meet the requirements of comprehensive education innovation.

Ho Chi Minh City, December 7th, 2020

Advisors 1                          Advisors 2                     PhD. Candidate  

 

 

Assoc. Prof. Dr. Trinh Huu Loc  Dr. Au Xuan Don                   MA. Chau Hoang Cau