1, Chức năng - nhiệm vụ:
 
 Khoa Y sinh học thể dục thể thao có chức năng đào tạo và quản lý đào tạo cử nhân TDTT chuyên ngành Y sinh học TDTT.
   Các nhiệm vụ của khoa: Xây dựng chương trình, kế hoạch, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức quản lý quá trình đào tạo các môn học cơ bản như: Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hoá, Sinh cơ, Y học TDTT, Vệ sinh học TDTT.

2, Cơ cấu nhân sự : ( Tính đến 31/12/2019 ):

TT

Họ và Tên

Học vị

Chức vụ

Đ.thoại

Email

1

Nguyễn Đăng Chiêu

PGS.TS

P. trưởng khoa

 

 

4

Hoa Ngọc Thắng

Tiến sĩ

Giảng viên

 

 

5

Đàm Anh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

6

Trần Văn Đúng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

7

Đinh Tấn Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

8

Lê Đức Thọ

Thạc sĩ

Giảng viên