KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

Văn phòng: Tầng 3 - Khu hành chính - Trường ĐH Thể dục Thể Thao TP. HCM
Điện thoại:  083. 724. 5317.

Email :

Trưởng đơn vị: PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến.

1.GIỚI THIỆU CHUNG:

Khoa Huấn luyện Thể thao được thành lập theo quyết định số: 353 QĐ/ĐHII_TC ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT II (nay là trường Đại học TDTT TP.HCM). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức hoạt động của Khoa Huấn luyện Thể thao và các bộ phận thuộc Khoa.
2. CHỨC NĂNG:

Là đơn vị quản lý cơ sở hành chính của trường trực thuộc quản lý của Ban Giám Hiệu. Khoa Huấn luyện Thể thao có chức năng đào tạo và quản lý đào tạo cử nhân, cao học chuyên ngành huấn luyện thể thao.

3. NHIỆM VỤ:

    - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Huấn luyện Thể thao.

    - Xây dựng hoàn thiện chương trình, biên soạn giáo trình , tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được trường giao.

    - Lập kế hoạch chi tiết mời giảng, thỉnh giảng, phân công giảng viên giảng dạy các khóa đại học.

    - Tổ chức hoạt động khoa học, chủ động phối hợp với các khoa, bộ môn, Viện KHCNTDTT trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
    - Quản lý và theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo chuyên ngành Huấn luyện Thể thao được Hiệu trưởng quy định theo quy chế.
    - Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

    - Phối hợp với  các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ NHÂN SỰ : Tính đến ngày

 

4.1. Cơ cấu tổ chức : ( Bổ sung )

4.2. Nhân sự : ( Bổ sung )

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 Các thành tích đã đạt được:
  - Tập thể: Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2010 và 2015
  - Cá nhân: Huân chương lao động hạng ba: PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến (2014).

Tác giả bài viết: Khoa HLTT

Tin liên quan