1. Chức năng & nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh:

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh có chức năng đào tạo về giáo dục quốc phòng – an ninh cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các nhiệm vụ của Trung tâm: Quản lý, tổ chức học tập rèn luyện toàn diện cho sinh viên, xây dựng kế hoạch giáo dục hàng năm, biên soạn giáo án, tài liệu tham khảo, tổ chức dạy, học, nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự...

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

Giám đốc:

P.Giám đốc:

Viên chức người lao động: ông Lê Hồng Đao;ông Phạm Trường Nam; bà Hà Thị Liên.

3.Thành tích đã đạt được:

Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động xuất sắc (2015).