PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 Văn phòng  : Tầng 2 – Khu hành chính – Trường ĐH TDTT TPHCM
Điện thoại: 08 3724.5311                             Email: 
Trưởng đơn vị: ThS Ngô Xuân Tăng

1. Giới thiệu chung

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được sát nhập từ Ban thanh tra và Trung tâm khảo thí năm 2008 theo quyết định số 338 QĐ/ĐHTDTT TP.HCM-TC. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy chế riêng được hiệu trưởng phê duyệt.

2. Chức năng:

2.1 Tổ chức công tác khảo thí.

2.2 Tham mưu thực hiện công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

3.1 Công tác khảo thí:

- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi kết thúc môn học theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các môn học, học phần;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các khoa, bộ môn, các ban chuyên môn tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, làm phách, quản lý đầu phách, chấm thi, lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn các ban chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả chất lượng đào tạo.

- Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá cho các đơn vị;

- Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị vi tính vào công tác soạn đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

- Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học  tham khảo qua sự phản ánh của sinh viên;
-Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;

- Tổ chức thi, tổ chức chấm thi kết thúc các môn học và lưu trữ kết quả thi.

3.3 Công tác về hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục:

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện  để đảm bảo chất lượng đào tạo,  cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường;
- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
-  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

4. Cơ cấu tổ chức nhân sự : (Tính đến...)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ngô Xuân Tăng

Trưởng phòng

 

 

2

Đặng Thị Xuân Dịu

Giảng viên

01657149263

xuandiu08@yahoo.com

3

Ngô Hồng Việt

Giảng viên

0987277644

vietvolleyball2001@yahoo.com

4

Nguyễn Đức Thọ

Giảng viên

 

 


5. Thành tích đạt được:
  - Tập thể: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen (2014)
  - Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Bà Đặng Thị Xuân Dịu (2014).

Tác giả bài viết: Ban TTKT & ĐBCLGD