Đơn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 30/9 - 05/10/2019 (Lưu hành nội bộ)      Thời khóa biểu HK II năm học 2019-2020 (03/02/2020 - 30/06/2020)      Tình hình thực hiện ba công khai năm 2017      Đề án tuyển sinh năm 2019      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 16/9 - 21/9/2019 (Lưu hành nội bộ)      Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh : Tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Hữu Phúc      QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC KHÓA 24 ĐỢT 2 NĂM 2019      Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc tại trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 09/9 – 14/9/2019 (Lưu hành nội bộ)   
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - 43 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ nhưng đầy lòng nhiệt huyết; sự chịu đựng, lòng tin hướng đến tương lai của những ngày mới thành lập cách đây 43 năm chưa hề phai nhạt..
Đào tạo > Sau Đại Học > THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THỊ LÝ
NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Tên luận án: “Nghiên cứu xác định mô hình vận động viên thể dục dụng cụ nữ cấp cao Việt Nam”
Tên Nghành:         Giáo dục học.       Mã số: 9140101
Nghiên cứu sinh:             Nguyễn Thị Lý
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
                                      1. TS. Nguyễn Kim Lan
                                      2. TS. Nguyễn Thành Ngọc
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
 
Những đóng góp mới của luận án.
1. Đã xác định được nội dung mô hình VĐV TDDC nữ cấp cao qua các chí số về: hình thái, thể lực, kỹ thuật, chức năng, tâm lý.
- Đã xác định được 30 chỉ số sử dụng để kiểm tra hình thái của VĐV TDDC nữ cấp cao Việt Nam (chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, cấu trúc somatotype, thành phần cơ thể, vân da tay, và một số chỉ số hình thái khác đặc trưng của môn TDDC.
- Xác định được 8 chỉ số về vân da tay (góc atd, vân móc 2 đầu, vân sóng, nếp gấp bàn tay, đại ngư tế, tiểu ngư tế, tam giác tay, thông quán) phản ánh đặc trưng môn TDDC rất có ý nghĩa trong công tác tuyển chọn VĐV các cấp độ.
- Đã xác định được 16 test sử dụng để kiểm tra thể lực (sức mạnh , sức nhanh, sức bền, mềm dẻo, khả năng phối hợp vận động), 5 chỉ số về chức năng cơ thể (mạch tối đa, công năng tim, VO2max, công suất yếm khí và công thức máu), 13 test kiểm tra kỹ thuật, 4 test đánh giá năng lực tâm lý (phản xạ đơn, phản xạ phức, phân loại loại hình thần kinh 808 và test Raven).
2. Đã xác định được mô hình thực tế của VĐV TDDC nữ cấp cao Việt Nam: Hình thái (chiều cao 156cm, cân nặng 48.1kg, BMI 19.8kg/m2, cấu trúc somatotype ở khu vực trung tâm meso (Endo1.7, Meso2.1, Ecto2.8); thành phần cơ thể: tỷ lệ mỡ 12%, lượng cơ 19.8kg,lượng mỡ 5.4kg, thể trọng không mỡ 42.7kg. Các chỉ số về chức năng: mạch tối đa 179lần/phút, công năng tim 5.6, VO2max 40,5ml/kg/min, công suất yếm khí tương đối 5.99W/kg, công suất yếm khí tương đối trung bình 4.98W/kg. Kỹ thuật: tốc độ chạy đà cao nhất 9.80m/g, tốc độ bật nhẩy 5.6m/g, tốc độ bay 3.85m/g, trọng tâm 2.09m, tốc độ tiếp đất 5,36m/g, góc độ hông 1100, góc độ gối 950. Các chỉ số về chức năng: phản xạ đơn (mắt –tay) 167ms, (mắt-chân) 253ms, phản xạ phức 354ms, chỉ số IQ đạt 95 điểm thuộc diện rất thông minh. Điểm số về vân da tay đạt 85/100 điểm VĐV TDDC nữ cấp cao Việt Nam hội đủ những đặc trưng của một VĐV TDDC ưu tú.
3. Đã xác định được mô hình lý tưởng của VĐV TDDC nữ cấp cao Viẹt Nam: Hình thái: chỉ số BMI cần phải giảm từ 19.8 kg/m2 xuống 16.7 kg/m2; thể trọng không mỡ giảm từ 42.7kg xuống 38.12kg; tăng lượng cơ từ 19.8kg lên 21.07kg. Thể lực: cần tăng sức bật của chân trong bật xa tại chỗ lên 3cm (tối ưu 225cm),chạy 20m cần giảm 0,3s, leo dây cần giảm 0,4s (kết quả tối ưu 5.6s), khả năng phối hợp vận động cần nhanh hơn (tăng thêm 2 lần để đạt tối ưu là 12 lần), rút chuối tăng thêm 2lần.
Mô hình về chức năng: VO2max cần tăng từ 40,5ml/kg/min lên 48.73ml/kg/min, mạch tối đa cần tăng lên 10lần/phút, công suất yếm khí tương đối 1.9W/kg, công suất yếm khí tương đối trung bình tăng 2.19W/kg.
Mô hình về kỹ thuật: cần tăng tốc độ chạy đà từ 9.80 lên 9.95m/s, thời gian giậm nhẩy cần nhanh hơn 0.15s, tốc độ tiếp đất lớn (5.36m/s so với 5.08m/s) do vậy thời gian bay trên không cần lâu hơn. Góc độ gối cần giảm xuống 11.130.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam những số liệu về mô hình VĐV TDDC nữ cấp cao Việt Nam được công bố sẽ hỗ trợ trong công tác tuyển chọn và huấn luyện VĐV TDDC nữ  có hiệu quả hơn.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2018

Cán bộ hướng dẫn 1

 
 
 
         TS. Nguyễn Kim Lan

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 TS. Nguyễn Thành Ngọc

Nghiên cứu sinh

 
 
 
Nguyễn Thị Lý

DISSERTATION’S CONTRIBUTIONS
 
Title: “A research to determine the model of female gymnastic athlete in Vietnam
Major:         Education       Code:        9140101
PhD Student:                  Nguyen Thi Ly
Advisors:                        1. Prof. PhD. Nguyen Kim Lan
                                      2. Prof. PhD. Nguyen Thanh Ngoc
Institute:  Ho Chi Minh City University of Sport
 
New contributions of the dissertation
1. The model of female gymnastic athlete has been identified through the indexes on morphology, physiology, technique, function and psychology.
- Identified 30 indicators have been used to determine the morphology of Vietnamese female gymnastic athletes (height, weight, BMI, somatotype, body composition, fingerprints, and some other form of gymnastic indicators).
- Identified 8 fingerprint indexes (atd angle, two hook heads, wave veins, hand folds, triangles, hands) reflecting gymnastic characteristics, which is shown the significance in the selection of athletes in many levels.
- Identified 16 tests were used for physical examination (strength, speed, endurance, flexibility, coordination ability), 5 indicators of body function (max. heart, VO2max, anaerobic capacity and blood), 13 technical testing tests, 4 psychometric rating tests (single reflex, complex reflex, 808 nerve type and Raven test).
2. The actual model of Vietnamese female TDDC athlete was identified: morphology indicators (height 156 cm, weight 48.1 kg, BMI 19.8, somatotype structure in meso central area (Endo1.7, Meso2. 1, Ecto2.8), body composition: fat percentage 12%, muscle strength 19.8kg, fat 5.4kg, weight without fat 42.7kg Functional indicators: maximum circuit 179 times/minute, heart rate 5.6, VO2max 40.5ml/kg/min, maximum power 5.99, average anaerobic capacity 4.98. Technical indicators: The highest running speed is 9.80m/s, jumbo speed is 5.6m/s, cruising speed is 3.85m/s, center weight is 2.9m, ground speed is 5.36m/s, corner angle 110 degrees, angle pillow degrees 95 degrees. Functional indicators: single-eye (eye-to-hand) 167ms, eye-to-feet 253ms, complex reflexes 354ms, IQ 95 points, which is very smart. Grade 85/100 points for women's finger print indexes for Vietnamese women's gymnastic athletes meet the characteristics of an elite gymnastic athlete.
3. The ideal model of Vietnamese female gymnastic athlete has been identified: morphology indicators: BMI needs to decrease from 19.8kg/m2 to 16.7kg/m2; no weight loss from 42.7kg to 38.12 kg; Increase muscle mass from 19.8kg to 21.07 kg. Physical indicators: Increase the force of the foot at 3cm (optimum 225cm), running 20m shorten by 0.3 seconds, climbing shorten by 0.4 seconds (optimal results 5.6 seconds), the ability to coordinate should be faster (increase the extra 2 times to reach the optimum of 12 times), press to handstand inreases 2 times.
Functional modelL VO2max should be increased from 40.5ml/kg/min to 48.73ml/kg/min, maximum circuit increased to 10 times/minute, maximum anaerobic capacity increased 1.9W, average anaerobic capacity increased 2.19W/kg.
Technical model: increase the speed from 9.80 to 9.95 m/second, the jerk time should be faster than 0.15 second, the grounding speed is large (5.36 m/second compared to 5.08 m/second), so the time in the air is not too long. The knee angles should be reduced to 11.13 degrees.
This is the first time in Vietnam that data on the model of Vietnamese female gymnastic athletes will be announced that will assist in the selection and training of female gymnastic athletes to be more effective.Xem toàn màn hình
Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
37%
 
62%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 2.385.166
  • Đang online : 46
  • Hôm nay: 250
  • Hôm qua: 627
  • Tuần này : 3.877
  • Tháng này : 136.129
  • Tháng trước :