Đơn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS LƯƠNG QUỐC HÙNG      Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh : Tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Hữu Phúc      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 30/9 - 05/10/2019 (Lưu hành nội bộ)      Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh (TDTT TP.HCM) – Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (HLTTQG TP.HCM) tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày “ Pháp luật Việt Nam 2019”      Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học K24 đợt 2 năm 2019      Tình hình thực hiện ba công khai năm 2017      Đề án tuyển sinh năm 2019      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS NGÔ HỮU PHÚC      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 16/9 - 21/9/2019 (Lưu hành nội bộ)   
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - 43 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ nhưng đầy lòng nhiệt huyết; sự chịu đựng, lòng tin hướng đến tương lai của những ngày mới thành lập cách đây 43 năm chưa hề phai nhạt..
Đào tạo > Sau Đại Học > THÔNG BÁO BẢO VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRƯƠNG HOÀI TRUNG
NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRƯƠNG HOÀI TRUNG
Tên luận án: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể chất cho sinh viên trường Đại học Nha Trang bằng các  hoạt động ngoại khóa”.
Ngành: Giáo dục học                   Mã số: 9140101
Nghiên cứu sinh:                  TRƯƠNG HOÀI TRUNG
Cán bộ hướng dẫn khoa học:               1. PGS.TS Lê Ngọc Trung
                                                              2. TS Khổng Trung Thắng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Tp.Hồ Chí Minh
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đã đánh giá được thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Nha Trang  hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn về số lượng, chất lượng giảng viên, kinh phí, cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ... Về nội dung, hình thức và hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa cũng chưa đáp ứng được nguyện vọng cũng như nhu cầu của sinh viên. Tính chuyên cần tập luyện ngoại khóa chưa cao, chưa trở thành thói quen thường xuyên trong sinh viên. Thực trạng thể lực sinh viên đánh giá theoquyết định 53 của Bộ GD&ĐT thì tỷ lệ xếp loại tốt còn rất ít, phần lớn là loại đạt và chưa đạt. Chỉ số dung tích sống đạt loại trung bình ở cả nam và nữ. Chỉ số công năng tim ở cả sinh viên nam và nữ đạt loại kém. Chất lượng cuộc sống của sinh viên đang học tại Trường Đại học Nha Trang  có 20% sinh viên được xếp loại “Cao” (điểm SF36 >80 điểm), 48% sinh viên ở mức “Trung bình” (điểm SF36 >30 điểm), còn lại có đến 32% sinh viên ở mức “Thấp” (điểm SF36 ≤30 điểm).
2. Đã lựa chọn và xây dựng được 05 giải pháp giải pháp nâng cao thể chất cho sinh viên trường Đại học  Nha Trang bằng các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa bao gồm: Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa  phù hợp với yêu cầu của sinh viên cũng như các điều kiện thực tế trong Nhà trường; Tổ chức thường xuyên các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên trong Nhà trường; Đầu tư, nâng cấp hệ thống nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ, sân bãi của nhà trường phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao ngọai khóa cho sinh viên; Phát triển đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên phục vụ cho công tác thể dục thể thao ngoại khóa trong nhà trường cho sinh viên và Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thể dục thể thao ngoại khóa trong nhà trường.
3. Kết quả ứng dụng 5 giải pháp đã lựa chọn cho thấy: Các chỉ tiêu thể lực ở nam và nữ sinh viênthực nghiệm đều tốt hơn nhóm đối chứng. Sau thực nghiệm thể lực của cả sinh viên nam và sinh viên nữ nhóm thực nghiệm đã có tiến bộ rõ rệt so với trước thực nghiệm,cụ thể nam sinh viên có 4 test được đánh giá ở mức tốt, 2 test ở mức đạt; ở sinh viên nữ nhóm thực nghiệm có 3 test ở mức tốt và 3 test ở mức đạt. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của sinh viên sau thực nghiệm đánh giá theo SF - 36 là 81,25 ± 5,55 xếp loại “Tốt”. Trong đó, tỷ lệ điểm chất lượng cuộc sống đạt loại tốt đã tăng lên 30.5%, tiếp theo là loại trung bình tăng lên 13.5%. Đã được giảm tối đa tỷ lệ sinh viên có phân loại điểm chất lượng cuộc sống đạt loại kém so với trước thực nghiệm.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Cán bộ hướng dẫn 1

 
 
 
PGS.TS Lê Ngọc Trung

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 
TS. Khổng Trung Thắng

Nghiên cứu sinh

 
 
 
ThS. Trương Hoài Trung
 
Tom-tat-LATS-Truong-Hoai-Trung-(2).doc
 
DISSERTATION’S CONTRIBUTIONS
 
Thesis: "Research on improving physical solution for students of Nha Trang University with extracurricular activities".
Major: Education                              Code: 9140101
PhD. Candidate:    Truong Hoai Trung
Advisors:              1. Associate Prof. Dr Le Ngoc Trung
                             2. Dr. Khong Trung Thang
Institute: Ho Chi Minh City University of Sports
New contributions of the thesis
1. Review the current status activities extracurricular sport of students Nha Trang University is currently facing many difficulties in terms of quantity, quality faculty, funding, facilities ... Regarding the content, and forms of organizing practice extracurricular sport did not meet the aspirations and needs of students. Attendance extracurricular exercises is not high, not become a habit among the students regularly. Real student fitness assessment by Decision 53/2008 of the MOET, the percentage of good classification is very limited, largely achieved and not achieved type. Vital capacity index reached the average level in both men and women. Cardiac index in both male and female students achieve less kind.
2. By selecting and building solutions 05 solutions to improve physically for students with Nha Trang University activities extracurricular sports include: Construction contents and forms of organizing dynamic exercise extracurricular sports suit the requirements of students as well as the actual conditions in the school; Organize regular activities of information, propaganda and education to raise awareness of the significance and role of the activities extracurricular sports for students in the school; Investment, upgrade the system to upgrade the facilities, tools, grounds of schools catering for sports activities for students extracurricular; Development team of collaborators.
3. Results application solutions has selected 5 shows: The physical indicators in male and female students are better experimental control group. After empirical fitness of both male students and female students experimental group had improved significantly compared to the previous experiments, in particular male students have 4 tests were evaluated at a good level, 2 test level reached; female students in the experimental group had 3 good and 3 test at test level reached. GPA quality of life of students after experimentally evaluated in SF - 36 was 81.25 ± 5.55 rated "Good". Among them, the proportion of the quality of life score was good 30.5% has increased, followed by the average increase of 13.5%. Was to minimize the percentage of students have classified the quality of life achieved points less than the previous type of experiment.
Ho Chi Minh City,  June 12th 2019
First Advisor Second Advisor PhD. Candidate
 
 
Associate Prof. PhD. Le Ngoc Trung  Dr. Khong Trung Thang MA. Truong Hoai Trung
 
 Xem toàn màn hình
Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
37%
 
62%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 2.334.327
  • Đang online : 91
  • Hôm nay: 572
  • Hôm qua: 733
  • Tuần này : 3.995
  • Tháng này : 168.429
  • Tháng trước : 195.902